En trappa i trä

Förvärv - Partnerskap - Uppdragsbyggnation

Förvärv

MPG Bostad köper lokalen av bostadsrättsföreningen, antingen till fast pris eller med en kombination av ett fast pris och en vinstdelningsmodell där parterna delar på projektets uppsida. MPG Bostad bekostar samtliga kostnader hänförliga till projektet såsom bygglov, startbesked och alla tillstånd som erfordras samt hela byggnation.

Ett tomt rum med solljus

Partnerskap

MPG Bostad bekostar all projektering såsom bygglov och startbesked. Därefter utför och bekostar MPG Bostad byggnationen av lägenheterna, och kan på så vis säkerställa en låg produktionskostnad och samtidigt stå för samtliga garantier kopplade till ombyggnationen och mot de nya medlemmar som flyttar in i lägenheterna. Föreningen står för lokalen.

Efter genomförd byggnation och försäljning fördelas projektets överskott mellan MPG Bostad och bostadsrättsföreningen. Hur vinstdelningen ser ut varierar från varje ärende och beror på byggnadstekniska förutsättningar och läge etc.

Kvinna som står på en vind

Uppdragsbyggnation

Om bostadsrättsföreningen avser att genomföra byggnationen i egen regi, det vill säga att bostadsrättsföreningen bekostar projektering och byggnationen för att sedan erhålla hela försäljningsintäkten, så står byggbolagen inom koncernen till bostadsrättsföreningens förfogande.

Byggföretaget lämnar fulla garantier för alla utförda byggnationer. Att tänka på är att föreningen står som ansvarig säljare gentemot slutkunden och att föreningen blir byggherre. Föreningen får även stora kostnader som syns i årsredovisningen samtidigt som intäkten bara står som bundet insatskapital.

Före och efter bild av en renovering

Önskar bostadsrättsföreningen en skräddarsydd modell som även omfattar sidoentreprenader utifrån föreningens underhållsplan, såsom stambyten, fasad- och fönsterrenovering eller renovering av föreningens gårdsbjälklag etc. har vi inom koncernens byggbolag spetskompetenser för alla typer av entreprenader.

Så här går det till

Varje projekt har sina egna unika förutsättningar. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bistå er med att tillse att ert projekt blir så lyckat som möjligt. Vi kommer alltid ut på ett kostnadsfritt platsbesök och berättar mer om hur ett projekt genomförs på bästa sätt. Vi berättar om vilka möjligheter och utmaningar vi ser och vilken väg vi anser vara den bästa framåt.

Vi har erfarenhet av att ta vid i ett projekt oavsett projektets nuvarande stadie, och kan ta vid där projektet befinner sig just nu – allt från en tanke till att det redan finns ett bygglov. Nedan finns ett projekts åtta typiska faser och en vägledning om hur ett projekt går från idé till att det är färdigställt.

Avtal

Föreningen och MPG Bostad ingår avtal som är framtaget utifrån projektets nuvarande stadie och förutsättningar. Avtalet lägger över ansvaret för att projektera och utreda projektets förutsättningar på MPG Bostad.

Förstudie

MPG Bostad upprättar en förstudie som utreder projektets förutsättningar, såsom hur flytt av förråd från råvind hanteras, tekniska förutsättningar för fastigheten, förslag på disponering av ytorna med arkitektförslag på nya lägenheter etc.

Stämma

Vissa projekt kräver ett föreningsstämmobeslut innan projektet påbörjas. Den framtagna förstudien används såsom beslutsunderlag och MPG Bostad bistår bostadsrättsföreningen med underlag och kallelse till stämman.

Bygglov

MPG Bostad samarbetar med några av Stockholms främsta arkitekter för lokalkonverterings-och råvindsprojekt. Arkitekterna upprättar ett förslag som MPG Bostad tillsammans med föreningens styrelse går igenom och lämnar återkoppling på innan bygglovsansökan skickas in. MPG Bostad sköter sedan bygglovsprocessen tillsammans med arkitekt och ger löpande uppdateringar till föreningens styrelse.

Startbesked

Efter att bygglovet beviljats påbörjas detaljprojekteringen inför att projektet ska påbörjas. Innan byggnation får påbörjas måste ett startbesked utfärdas från kommunen. För att erhålla startbesked ska handlingar presenteras som visar på vilka tekniska lösningar som kommer användas för byggnationen och handlingar som visar på att brand-, tillgänglighets-, ljudkrav m.m. uppfylls.

Genomförande

När bygglov och startbesked är på plats är byggnationen redo att påbörjas. Tillsammans med föreningens styrelse planeras dag för byggstart och information med övergripande tidsplan presenteras till medlemmarna. Under hela byggnationen hålls det kontinuerliga byggmöten där föreningens styrelse närvarar och följer projektet.

Färdigställande

När byggnationerna är färdigställda genomförs det en slutbesiktning. Slutbesiktningen leds av en auktoriserad besiktningsgrupp som går igenom samtliga byggnationer för att säkerställa att dessa genomförts på fackmässigt sätt. Utöver att byggnationerna ska godkännas på en slutbesiktning ska det utfärdas ett slutbesked från kommunen. Slutbeskedet är ett kvitto på att byggnation och projektet genomförts enligt gällande lagar och regler och att de nybyggda lägenheterna får tas i bruk.

Försäljning

De nya lägenheterna säljs på den öppna marknaden av fastighetsmäklare och nya medlemmar flyttar in i bostadsrättsföreningen.